HABER KATEGORİLERİ

 • Kurumsal Haberler
 • Genel Haberler
 • Ziyaretler
 • Yatırımlar
 • Çevre
 • Kültür Sanat
 • Eğitim
 • Spor
 • HURDA İHALESİ

  06.12.2014

   

                                                                  İHALE İLANI

                                              AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

   

  1-İdarenin

  a)Adı      : Ayvacık  Belediye Başkanlığı

  b) Adresi : Eyüp Sultan Mahalle Atatürk Bulvarı No:70  55550 Ayvacık/SAMSUN

  c) Telefon ve Faks No: 0 362 813 20 22 -  0 362 813 20 23

  2- İhaleUsulü ve Yeri :İhale2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık artırma usulü ile 27/04/2018 Cuma günü saat 11.00 da Ayvacık Belediye hizmet binasında toplanacak olan encümence yapılacaktır.

                    Belediyemize ait ekonomik ömrünü tamamlamış kullanılmayan malzeme(hurda) satışı yapılacak olan hurda demir ve sac malzemesinin miktarı Kilogram birim fiyatı, geçici ve kesin teminatı;

   

  Sıra

   No

  Malzemenin Cinsi

  Tahmini

  Miktarı  ( Kg)

  Kilogram

  Birim Fiyatı (TL)

  Tutarı

  ( TL)

  Geçici

  Teminatı

  Kesin

  Teminatı

    1

  Hurda Demir ve Sac

  10.000 Kg

      0.89-Kr

  8.900 TL

  267 TL

  534 TL

   

  3- İhaleye Katılabilme şartları:
  İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

  4. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:
  İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;


  a-Gerçek Kişi İse;

  1 - T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

  2 - İkametgah belgesi,

  3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

  4 - İhale dökümanının satın alındığına dair makbuz aslı

  5- Teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)

  6 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

  7 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

  8- Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı (6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).


  b-Tüzel Kişi İse;


  1-Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

  2- Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

  3- Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,

  4- Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)

  4 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

  6- Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

  7- Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı,

  8- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

  9- Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı (6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

   

  5- ÖDEME ŞEKLİ: İhalede satışı yapılacak olan hurdaların bedeli kantarda tartıldıktan sonraki ağırlıkları ihalede verilen teklif ile çarpılıp hesaplanacak ve satış bedeli peşin olarak ödenecektir.


  6- Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00TL karşılığında satın alabilirler. İhale ile ilgili vergi, resim, harç gibi tüm giderler alıcıya aittir.


  7- İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.

   

     İlanen duyurulur.